PM Modi meditates at a holy cave near Kedarnath Shrine in Uttarakhand