PM Modi visits Gurudwara Rakab Ganj Sahib, pays tributes to Guru Tegh Bahadur